Furnizare informații publice conform legii 544/2001

Luni-Vineri: 8:30 – 13:00
Telefon: 021 311 42 13
E-mail: informarepublica@anrsps.gov.ro

cerere tip
reclamaţie administrativă 1
reclamaţie administrativă 2

*Răspunsurile la solicitările în virtutea Legii 544/2001 se dau numai solicitărilor primite în scris, pe formularul tip, şi vor fi publicate în această secţiune

Program Petiţii

Luni-Vineri: 8:30 – 13:00
Telefon: 021 311 42 13
E-mail: petitii@anrsps.gov.ro

Program relații cu presa

Luni-Vineri: 8:30 – 13:00
Telefon: 021 311 42 13
E-mail: biroupresa@anrsps.gov.ro

Modalități de contestare în situația în care se consideră îngrădit dreptul de acces la informațiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă Preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 1 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, responsabile pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative. Acest răspuns va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat, în condiţiile legii.

Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, la nivelul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, prin ordin se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:

  • primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
  • efectuează cercetarea administrativă;
  • stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este întemeiată sau nu;
  • în cazul în care reclamaţia este întemeiată, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. În cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiză va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplină a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;
  • redactează şi trimite răspunsul solicitantului.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Scutirea de taxa de timbru pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.